Zematra

เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เช่น เครื่องทดสอบค่าความเสถียรของน้ำมันเตาแบบอัตโนมัติ (Zematra® ASA Automated Stability Analyzer) เครื่องมือทดสอบปริมาณสารตกค้าง (Total Sediment Tester) ในน้ำมันเตา เป็นต้น


ASA
Download Catalogue
เครื่องทดสอบค่าความเสถียรของน้ำมันเตาแบบอัตโนมัติ รุ่น ASA

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ

 • การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการไตเตรตผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
 • ศึกษา compatibility ของส่วนผสมน้ำมันเตา
 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม Shell Methods SMS 1600 and SMS 2715, ASTM D7060
 • รายงานค่า P-value และค่า Po/Frmax ของน้ำมันเตา เป็นตัวเลขดิจิตอล

หลักการทำงาน
สารประกอบแอสฟัลทีนประกอบด้วยสารจำพวกอะโรเมติกส์ และสารประกอบแนพธาลีน ไนโตรเจน กำมะถัน และออกซิเจน ซึ่งจับตัวอยู่ในรูปของสารแขวนลอย สารประกอบแอสฟัลทีนที่อยู่ในน้ำมันเตาดังกล่าวจะไม่เสถียรถ้าทำปฏิกิริยากับซีเทน โดยจุดยุติที่ใช้ในการพิจารณาความไม่เสถียรดังกล่าว เรียกว่า Asphaltene Flocculation Point ซึ่งพิจารณาจากการหักเหแสงของสารประกอบแอสฟัลทีน ที่ตกตะกอนบนผิวของเซ็นเซอร์วัดค่าแสงชนิดพิเศษ ค่าความเสถียรหรือ P-value จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติโดยเทียบกับปริมาณซีเทนที่ใช้

Total Sediment Tester, 2 positions
Download Catalogue

เครื่องมือทดสอบปริมาณสารตกค้าง (Total Sediment Tester) ในน้ำมันเตาแบบทดสอบพร้อมกัน 2 ตำแหน่ง

 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ASTM D4870, IP375, ISO10307
 • ช่วงการวัดสารตกค้างสูงสุด 0.5 เปอร์เซ็นต์มวลโดยมวล
 • เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีความหนืดสูงสุด 55 cSt @ 100 องศาเซลเซียส
 • ใช้ตัวอย่าง 10 +/- 0.5 กรัมต่อการทดสอบ
 • สามารถทดสอบได้ 2 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 • มีขนาด 50x30x30 เซนติเมตร
 • ชุดทดสอบประกอบด้วยชุดถ้วยกรองทองเหลือง ระบบดูดสุญญากาศพร้อมหน้าปัดแสดงผลค่าความดัน ระบบให้ความร้อนและลดอุณหภูมิ (cooling/heating circuit)

Total Sediment Tester, 6 positions
Download Catalogue

เครื่องมือทดสอบปริมาณสารตกค้าง (Total Sediment Tester) ในน้ำมันเตาแบบทดสอบพร้อมกัน 6 ตำแหน่ง

 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ASTM D4870, IP375, ISO10307
 • ช่วงการวัดสารตกค้างสูงสุด 0.5 เปอร์เซ็นต์มวลโดยมวล
 • เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีความหนืดสูงสุด 55 cSt @ 100 องศาเซลเซียส
 • ใช้ตัวอย่าง 10 +/- 0.5 กรัมต่อการทดสอบ
 • สามารถทดสอบได้ 6 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 • มีขนาด 98x30x30 เซนติเมตร
 • ชุดทดสอบประกอบด้วยชุดถ้วยกรองทองเหลือง ระบบดูดสุญญากาศพร้อมหน้าปัดแสดงผลค่าความดัน ระบบให้ความร้อนและลดอุณหภูมิ (cooling/heating circuit)

 

Share this