NIR Technology

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์แบบรวดเร็วโดยใช้หลักการ Near Infrared (NIR) สำหรับวัดค่าความชื้น (Moisture) ไขมัน (Fats) ปริมาณโปรตีน (Protein) ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น้ำมันพืช แป้ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์ ไส้กรอก นม โยเกริ์ต หรือในวัตถุดิบ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร เมล็ดพืช ปาล์ม ถั่ว ธัญพืช ทุกชนิด และอาหารสัตว์ วัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol) ค่าความหวาน (Brix) ค่า pH ในเครื่องดื่ม เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ ไวน์ หรือปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันบนซิน วัดค่าความามเข้มข้นสารเคมีที่มีองค์ประกอบของ N-H, O-H และ C-H สำหรับตัวอย่างเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ยา น้ำมัน ลิปสติก ครีม โลชั่น เป็นต้น สามารถถวิเคราะห์ค่าได้แบบรวดเร็ว ไม่ถึง 5 วินาทีต่อตัวอย่าง

NIR Instruments for Agriculture
lture
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ธัญพืชเมล็ดพืช แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(On Farm Whole Grain Analyser)
Cropscan Loren 1000G
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ธัญพืชเมล็ดพืช แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Whole Grain Analyser)
Cropscan 1000B
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ธัญพืชเมล็ดพืช แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(On Farm Whole Grain Analyser)
Cropscan 2000G
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์เอนกประสงค ์แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Benchtop NIR Analyser)
Cropscan 2000B
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR แบบติดตั้งในระบบลำเลียงหรือ Online
(On Header Analyser)
Cropscan 2000H
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์แป้งแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(NIR Flour Analyser)
Cropscan 2000F

NIR Instruments for Industry

เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(NIT-38 (Near Infrared Transmission) Analyser)
NIT-38 Analyser
เครื่องทดสอบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(NIT-38 Alcohol Analyser)
NIT-38 Alcohol Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์นมแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(NIT-38 Dairy Analyser)
NIT-38 Dairy Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์เนื้อแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(NIT-38 Meat Analyser)
NIT-38 Meat Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมันอแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(NIT-38 Olive Analyser)
NIT-38 Olive Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(NIT-38 Polymer Analyser)
NIT-38 Polymer Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอยู่นอกตัวเครื่อง เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ และไม่สะดวกในการวัดโดยใช้เซลล์บรรจุตัวอย่างได้ – FOP-38 (Fibre Optic Probe) Analyser
FOP-38 Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์แบบรวดเร็วและต่อเนื่องด้วยหลักการ Online NIR – FOP-38 OL (Fibre Optic Probe On Line) Analyser
FOP-38 OL Analyser
ซอฟแวร์สำหรับสร้างกราฟสอบเทียบสำหรับเครื่องวัด IR –
NTAS (NIR Technology Australia Software)
NTAS

Series 1000 Instruments

เครื่องวัดค่าแอลกอฮอลแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Series 1000)
Alcohol Analyser
เครื่องวัดค่าความชื้นผลิตภัณฑ์เนื้อรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Series 1000)
Moisture Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์นมแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Series 1000)
Milk Analyser

Series 2000 Instruments

เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์แบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
Series 2000
Near Infrared Transmission Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ครีมและโลชั่นแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Series 2000)
Creams and Lotion Analyser
เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ยาแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Series 2000)
Tablet Analyser

Series 3000 Instruments

เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Series 3000)
Food Analyser

Sameness Meter

เครื่องบ่งบอกชนิดของวัตถุดิบสำหรับแบบรวดเร็วด้วยหลักการ NIR
(Sameness Meter)
Rapid Identification Analyser
Share this