Xebex

เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หลากหลายชนิด เช่น เครื่องทดสอบปริมาณแอสฟัลทีนในน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Automatic Asphaltene Analyzer) เครื่องมือทดสอบค่ากำมะถันในน้ำมันโดยใช้หลักการ เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) โดยวิธีไม่ทำลายผลิตภัณฑ์ (Non-Destructive Method) มีทั้งแบบทดสอบนอกสถานที่ และแบบตั้งโต๊ะ เป็นต้น


เครื่องทดสอบปริมาณแอสฟัลทีนในน้ำมันแบบอัตโนมัติ รุ่น APD-600A

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ

 • ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จาก JPI ประเทศญี่ปุ่น
 • การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดมอเตอร์สำหรับดูดตัวอย่างอัตโนมัติ Auto-Sampler 12 ตำแหน่ง
 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ASTM D3279 และ JPI-5S-45-95 เทียบเคียง วิธีการทดสอบ D6560 (เทียบเท่าวิธีทดสอบแบบ Manual IP 143)
 • ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 1 นาทีต่อตัวอย่าง
 • สามารถใช้ได้กับน้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันหนัก เป็นต้น
 • ช่วงการวัด 0.5 to 15 เปอร์เซ็นต์โดยมวล (%Wt)
 • มีระบบล้างและกลั้วตัวอย่างในตัว
 • แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลพร้อมระบบพิมพ์ผล

APD-600A_catalog.pdf
 Sales notes
 Complementary information
Printout sample
Operation digest

Model RX-360
Catalogue RX-360

เครื่องมือทดสอบค่ากำมะถันในน้ำมันโดยใช้หลักการ เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) โดยวิธีไม่ทำลายผลิตภัณฑ์ (Non-Destructive Method) มีทั้งแบบทดสอบนอกสถานที่ และแบบตั้งโต๊ะ
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือทดสอบค่ากำมะถันในน้ำมันโดยใช้หลักการ เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) รุ่น RX-360

 • การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล
 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ASTM D4294, ISO 8754, JIS K2541 B7995
 • ใช้ปริมาณตัวอย่างประมาณ 3 ถึง 5 มิลลิลิตร
 • สามารถใช้ได้กับน้ำมันดีเซล น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น
 • ช่วงการวัดค่ากำมะถัน 0.003 to 6.00 เปอร์เซ็นต์โดยมวล (%Wt)
 • แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลพร้อมระบบพิมพ์ผล

Model RX-620
Catalogue RX-620

เครื่องมือทดสอบค่ากำมะถันในน้ำมันโดยใช้หลักการ เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) รุ่น RX-620

 • การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เหมือน RX-360 แต่มีชุดทดสอบแบบหลายตัวอย่างโดยอัตโนมัติ (Auto-Sampler) จำนวน 12 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับงานทดสอบที่มีตัวอย่างหลายตัว และทดสอบในห้องปฏิ บัติการเท่านั้น ไม่เหมาะในการทดสอบนอกสถานที่

 

Share this