AD systems

AD systems เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมรายใหม่ ที่พัฒนาเครื่องมือทันสมัย เพื่อรองรับการทดสอบตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน เช่น เครื่องทดสอบจุดให้ควันแบบอัตโนมัติรายแรกของโลก (Automated Smoke Point Tester) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Thermal Oxidation Stability of Turbine Fuels Deposit Rater) เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Dispersancy Tester / Used Oil Analyzer) เครื่องวัดค่าความดันไอน้ำม้นเบนซิน เครื่องวัดค่าการ (Fuel Stability / Fuel Compatibility Tester) เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน (Silver Corrosion Tester) เป็นต้น

...
Lubricant Dispersancy Tester Model DT100DL
Video Photometer – Oil Spot Method, ASTM D7899
เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Lube Oil) รุ่น DT100
วิเคราะห์ค่าโดยการใช้กล้อง CCD เพื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพ และแปรผลค่า แล้วนำไปศึกษาคุณสมบัติการจับตัว การกระจายตัวของน้ำมัน (Dispersancy) ค่าความทึบแสง (Opacity) เส้นผ่านศูนย์กลางในการจับตัว ค่าดัชนีการปนเปลื้อน (Contamination Index) เขม่า (Soot) เป็นต้น สามารถนำไปใช้ได้กับการปนเปลื้อนของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันหล่อลื่น เรือขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องมือหนักต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลในรูปแบบแถบสี เขียว เหลือง แดง เพื่อรายงานสถานะโดยรวมให้โดยอัตโนมัติ
 Get more details Download the brochure

...
Thermal Oxidation Testing Model DR10
Test Methods: ASTM D3241, ASTM D1655, ASTM D7566, IP 323, Def Stan 91-91
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel) รุ่น DR10
เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดซั่นของน้ำมันเครื่องบิน Jet A1 ที่อุณหภูมิสูงโดยใช้วิธีหาความหนาในระดับนาโนเมตรและพื้นที่ของคราบยางเหนียวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ดูการเปลี่ยนสีของ Heater Tube ซึ่งการทดสอบตามวิธีเดิมให้ค่าที่ไม่แน่นอน แต่วิธีใหม่นี้สามารถระบุปริมาณคราบเหนียวที่เกิดขึ้น (Deposit) ได้อย่างแม่นยำ และสามารถวิเคราะห์ได้ตลอดช่วงความยาวและทั่วพื้นผิวของ Heater Tube นอกจากนี้ยังใช้ได้กับ Heater Tube จากทุกผู้ผลิตได้โดยไม่มีปัญหา
 Get more details Download the brochure

...
Smoke Point Testing Model SP10
Test Methods: ASTM D1322, IP 598
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
เครื่องวัดจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ รุ่น SP10
ลดความยุ่งยากในการวัดแบบวิธี Manual แบบเดิม โดยการใช้เทคนิคของกล้อง VDO ในการบันทึกรูปทรงของเปลวไฟตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP แล้วเปรียบเทียบกับเปลวไฟของตัวอย่าง ค่าความสูงของเปลวในหน่วยมิลลิเมตรหรือจุดให้ควันจะรายการให้โดยอัตโนมัติโดยไม่มี bias จากผู้ใช้งานอีกต่อไป นอกจากนี้มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการจุดไฟและดับไฟให้หลังการทดสอบ
 Get more details Download the brochure

...
Automated REID Vapor Pressure Apparatus Model AutoREID
Test Methods: ASTM D323, D4953, ISO 3007, IP 69
เครื่องมือทดสอบค่าความดันไอของน้ำมันแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ASTM D323, D4953 รุ่น AutoReid
มีระบบแสดงผลแบบกราฟความดันต่อเนื่องทางหน้าจอสีระบบสัมผัส สามารถทดสอบได้สองตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 Get more details Download the brochure

...
Corrosion Analyzer Model CT10
Test Methods: NACE TM0172, ASTM D665, D7548, IP 135, ISO 7120, JIS K2510
เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน (Silver Corrosion Tester) Model CT10
เหมาะสำหรับการทดสอบค่าการกัดกร่อนแบบละเอียด ประมวลผลด้วย Image Analysis เพื่อศึกษาการกัดกร่อนแท่งเงินตามมาตรฐาน D665 โดยจะบอกเปอร์เซ็นต์การกัดกร่อนของพื้นที่สัมผัสแท่งเงินที่จุ่มในตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นที่ผสมกับน้ำในบีกเกอร์ที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนด้วยการกวนและอุณหภูมิเป็นต้น
 Get more details Download the brochure

...
On-site Fuel Stability and Compatibility Tester Model ST10
Test Method: ASTM D4740
เครื่องทดสอบ Fuel Stability & Compatibility Tester ของน้ำมันเตาตามมาตรฐาน ASTM D4740 รุ่น ST10
 Get more details Download the brochure

Share this