AD systems

AD systems เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมรายใหม่ ที่พัฒนาเครื่องมือทันสมัย เพื่อรองรับการทดสอบตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน เช่น เครื่องทดสอบจุดให้ควันแบบอัตโนมัติรายแรกของโลก (Automated Smoke Point Tester) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Thermal Oxidation Stability of Turbine Fuels Deposit Rater) เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Dispersancy Tester / Used Oil Analyzer) เครื่องวัดค่าความดันไอน้ำม้นเบนซิน เครื่องวัดค่าการ (Fuel Stability / Fuel Compatibility Tester) เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน (Silver Corrosion Tester) เป็นต้น

...
Lubricant Dispersancy Tester Model DT100DL
Video Photometer - Oil Spot Method, ASTM D7899
เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Lube Oil) รุ่น DT100
วิเคราะห์ค่าโดยการใช้กล้อง CCD เพื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพ และแปรผลค่า แล้วนำไปศึกษาคุณสมบัติการจับตัว การกระจายตัวของน้ำมัน (Dispersancy) ค่าความทึบแสง (Opacity) เส้นผ่านศูนย์กลางในการจับตัว ค่าดัชนีการปนเปลื้อน (Contamination Index) เขม่า (Soot) เป็นต้น สามารถนำไปใช้ได้กับการปนเปลื้อนของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันหล่อลื่น เรือขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องมือหนักต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลในรูปแบบแถบสี เขียว เหลือง แดง เพื่อรายงานสถานะโดยรวมให้โดยอัตโนมัติ
 Get more details Download the brochure

...
Thermal Oxidation Testing Model DR10
Test Methods: ASTM D3241, ASTM D1655, ASTM D7566, IP 323, Def Stan 91-91
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel) รุ่น DR10
เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดซั่นของน้ำมันเครื่องบิน Jet A1 ที่อุณหภูมิสูงโดยใช้วิธีหาความหนาในระดับนาโนเมตรและพื้นที่ของคราบยางเหนียวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ดูการเปลี่ยนสีของ Heater Tube ซึ่งการทดสอบตามวิธีเดิมให้ค่าที่ไม่แน่นอน แต่วิธีใหม่นี้สามารถระบุปริมาณคราบเหนียวที่เกิดขึ้น (Deposit) ได้อย่างแม่นยำ และสามารถวิเคราะห์ได้ตลอดช่วงความยาวและทั่วพื้นผิวของ Heater Tube นอกจากนี้ยังใช้ได้กับ Heater Tube จากทุกผู้ผลิตได้โดยไม่มีปัญหา
 Get more details Download the brochure

...
Smoke Point Testing Model SP10
Test Methods: ASTM D1322, IP 598
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
เครื่องวัดจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ รุ่น SP10
ลดความยุ่งยากในการวัดแบบวิธี Manual แบบเดิม โดยการใช้เทคนิคของกล้อง VDO ในการบันทึกรูปทรงของเปลวไฟตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP แล้วเปรียบเทียบกับเปลวไฟของตัวอย่าง ค่าความสูงของเปลวในหน่วยมิลลิเมตรหรือจุดให้ควันจะรายการให้โดยอัตโนมัติโดยไม่มี bias จากผู้ใช้งานอีกต่อไป นอกจากนี้มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการจุดไฟและดับไฟให้หลังการทดสอบ
 Get more details Download the brochure

...
Automated REID Vapor Pressure Apparatus Model AutoREID
Test Methods: ASTM D323, D4953, ISO 3007, IP 69
เครื่องมือทดสอบค่าความดันไอของน้ำมันแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ASTM D323, D4953 รุ่น AutoReid
มีระบบแสดงผลแบบกราฟความดันต่อเนื่องทางหน้าจอสีระบบสัมผัส สามารถทดสอบได้สองตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 Get more details Download the brochure

...
Corrosion Analyzer Model CT10
Test Methods: NACE TM0172, ASTM D665, D7548, IP 135, ISO 7120, JIS K2510
เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน (Silver Corrosion Tester) Model CT10
เหมาะสำหรับการทดสอบค่าการกัดกร่อนแบบละเอียด ประมวลผลด้วย Image Analysis เพื่อศึกษาการกัดกร่อนแท่งเงินตามมาตรฐาน D665 โดยจะบอกเปอร์เซ็นต์การกัดกร่อนของพื้นที่สัมผัสแท่งเงินที่จุ่มในตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นที่ผสมกับน้ำในบีกเกอร์ที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนด้วยการกวนและอุณหภูมิเป็นต้น
 Get more details Download the brochure

...
On-site Fuel Stability and Compatibility Tester Model ST10
Test Method: ASTM D4740
เครื่องทดสอบ Fuel Stability & Compatibility Tester ของน้ำมันเตาตามมาตรฐาน ASTM D4740 รุ่น ST10
 Get more details Download the brochure

...

AutoREID

Get more detailsDownload the brochure

Reid Vapor Pressure - AutoREID
ASTM D323, D4953, ISO 3007, IP 69

...

CT10

Get more detailsDownload the brochure

Corrosion Tester
NACE TM0172, ASTM D665, D7548, IP 135, ISO 7120, JIS K2510

...

DR10

Get more details Download the brochure

ITR Tube Deposit Rater Instrument (Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels) - Aviation Turbine Fuel
ASTM D3241, ASTM D1655, ASTM D7566, ISO 6249, Def Stan 91-91


...

DT100DL

Get more detailsDownload the brochure

Measurement of the Merit of Dispersancy of
In-Service Engine Oils with Blotter Spot Method

ASTM D7899

...

SP20

Get more detailsDownload the brochure

Smoke Point Tester
ASTM D1322, D1655, IP 598, Def Stan 91-91

...

ST10

Get more details Download the brochure

On-site Fuel Compatibility Tester
ASTM D4740


...

SV10

Get more detailsDownload the brochure

Asphaltene Stability
ASTM D7157, ISO PAS 23263, CIMAC guidelines

...

TO10

Get more detailsDownload the brochure

Thermal Oxidation Stability Test Rig
ASTM D3241, IP 323, ISO 6249, ASTM D1655, D7566, DEF STAN 91-091

Share this