About Us

บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด เป็นบริษัทนำเข้า เครื่องมือวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือวัด ครอบคลุมอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สี กระดาษและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 

เครื่องมือที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

 1. เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติ การทั่วไป เช่น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ระดับการส่องสว่าง เครื่องวัดค่าความเร็วรอบ นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดระดับเสียง ความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดอัตราการไหล ความเร็วลม เป็นต้น
 2. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ ร้อน-เย็น อ่างควบคุมอุณหภูมิ อ่างไหลเวียนน้ำเย็น เครื่องกวนสาร เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการ
 3. ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ตู้แช่ (Freezer)  ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ตู้บีโอดี ตู้แสงแบบควบคุมอุณหภูมิ เตาเผา (Muffle Furnace) เตาหลุม (Heating Mantle)
 4. เครื่องบดย่อย เครื่องโม่ (Crusher) เครื่องเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation) เครื่องผสมตัวอย่าง (Mixer) เครื่องร่อนคัดขนาด (Sieve Shaker) ตะแกรงร่อนขนาดต่าง ๆ
 5. เครื่องวัดสี (Colorimeter) ในหน่วย L*a*b*, delta E เครื่องวัดค่าความขาว (Whiteness Tester) เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง (Brightness)  เครื่องวัดค่าความขุ่น  (Haze) เครื่องวัดค่าความใส (Transparency) เครื่องวัดค่าความเข้มข้น ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance)  ค่าการส่องผ่าน (Transmittance) เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss)
 6. ตู้เปรียบเทียบสี (Lighting Cabinet) สำหรับวัดค่า ความแตกต่างสี ที่ระดับการส่องสว่าง หรือ ชนิดของหลอดไฟที่แตกต่างกัน เครื่องจำลองสภาพแสงแดด เครื่องจำลองความชื้นสัมพัทธ์
 7. เครื่องทดสอบทางด้านอาหาร เครื่องวัดค่า F0 เครื่องวัดค่าการฆ่าเชื้อ (Pasteurization Monitor) เครื่องวัดการรั่วของบรรจุภัณฑ์ (Leakage Tester)
 8. เครื่องมือทดสอบกระป๋อง รอยตะเข็บ (Seam Monitor) สารเคลือบ (Enamel Rating) เครื่องทดสอบขวดแก้ว ขวดพลาสติค (PET Bottle Test)  เครื่องมือทดสอบ Pre-Form
 9. เครื่องมือทดสอบทางด้านเครื่องดื่ม น้ำอัดลม เบียร์ ไวน์ วิสกี้ เป็นต้น เครื่องทดสอบปริมาณ CO2 เครื่องทดสอบการฆ่าเชื้อ
 10. เครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นแบบอินฟาเรดย่านความยาวคลื่นช่วงกลาง (mid-IR) สำหรับการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง  ไบโอดีเซล  แก๊ซโซฮอลล์  ยา เครื่องสำอาง โพลิเมอร์ ปริมาณน้ำมันในในน้ำมัน (TOG / TPH – Oil & Grease) เป็นต้น
 11. เครื่องวัดค่าการหักเหแสงของตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Refractive Index – RI), เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซซันแบบอัตโนมัติ  (Polarization) เครื่องวัดค่าความหวาน (Brix)
 12. เครื่องวัดค่าความหนาแน่นของสารเคมี น้ำมันหล่อลื่น ไบโอดีเซล แบบอัตโนมัติ (Density Meter)
 13. เครื่องวัดความหนืด Zahn Cup, เครื่องวัดความหนืดน้ำมันหล่อลื่น ไบโอดีเซล ตาม D445 ในหน่วย cSt, Rotary Brookfield Viscometer ในหน่วย cP เครื่องวัดความหนืดของกาว สี เครื่องวัดความหนืดผลิตภัณฑ์อาหารแบบ Consistometer
 14. เครื่องวัดความแข็ง ความนิ่มของสบู่ เครื่องสำอาง ลิปสติค เครื่องวัดผิวสัมผัส (Texture Analyzer) เครื่องวัดค่าการเจาะทะลุ (Penetrometer) เครื่องวัดค่าการอ่อนตัวของแว็กซ์ เทียน ไข กาว เรซิน (Softening Point)
 15. เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม สำหรับ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จาระบี น้ำมันเตา ยางมะตอย ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล เป็นต้น
 16. เครื่องทดสอบการติดไฟ จุดวาบไฟ (Flash & Fire Point) จุดเกิดควัน (Smoke Point) การลามไฟ (Flammability), การลุกไหม้ (Autoignition Point), ความหนาแน่นควัน (Smoke Density & LOI)
 17. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) เครื่องหาปริมาณน้ำและตะกอน  เครื่องหาปริมาณน้ำด้วยวิธี Karl Fisher Titrator เครื่องหาปริมาณน้ำด้วยการกลั่น (Dean & Stark Method)
 18. เครื่องกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมตาม ASTM D86 เครื่องกลั่นน้ำมันดิบ เครื่องกลั่นหาปริมาณน้ำ เครื่องกลั่นแบบสุญญากาศ ASTM D1160
 19. เครื่องมือสำหรับงานวิจัย และเครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม น้ำมันพืช เป็นต้น
 20. เครื่องสกัดสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจนถึงระดับการผลิต โดยใช้หลักการ Supercritical Fluid Extraction (SFE) และ Supercritical Fluid Chromatography (SFC) เครื่องทดสอบสมดุลเฟสแบบยิ่งยวด เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบ RESS, SAS เป็นต้น
 21. เครื่องกลั่นประสิทธิภาพสูงสำหรับแยกสารบริสุทธิ์ ที่มีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกัน เช่น สารหอมระเหย หัวน้ำหอม หรือ การกลั่นสารเคมีอุตสาหกรรม ที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เครื่องกลั่นระเหยแบบ Rotary Evaporator
 22. เครื่องทดสอบค่าการป้องกันแสง Sun Protection Factor (SPF) แบบอัตโนมัติ
 23. เครื่องเก็บข้อมูลแบบหลายช่องสัญญาณ (Datalogger) สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สี ชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติค และอื่น ๆ
 24. เครื่องมือทดสอบและวิจัย ทางด้านเยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการ และระบบการผลิต (online) เครื่องวัดขนาดเส้นใยไฟเบอร์ (Fibre Analyzer)
 25. เครื่องวัดคุณภาพรอยตัด ขนาดความกว้าง ความยาว (Dimension Gauge) และขนาดสี่เหลี่ยม (Squareness) ของกระดาษ ฟิล์ม ฟอยด์ อะลูมิเนียม เป็นต้น
 26. เครื่องทดสอบทางด้านวัสดุศาสตร์ สำหรับอุตสาหกรรมยาง กระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม พลาสติค ฟูก ผ้า พรม รองเท้า โฟม ที่นอน เชือก เฟอร์นิเจอร์ กาว เรซิน สารเคลือบ กระป๋อง ขวดพลาสติค เป็นต้น
 27. สารมาตรฐาน CRM ระดับ ISO17025 จากหน่วยงาน NIST, AOCS, ASTM และอื่น ๆ สารอ้างอิงสำหรับสอบเทียบ เครื่องมืออุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ น้ำมันพืช อุตสาหกรรมยา ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เป็นต้น
 28. สารมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม น้ำยาวัดดความหนืด  (Viscosity Standard) ค่าความหนาแน่น  (Density) ค่าการหักเหของแสง  (R.I) ค่าความหวาน (Brix) เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพบูลย์  จีรัตน์ มือถือ 081-8371950, 085-485 8901 โทร. 02-742 7035-6  แฟ็กซ์ 02-332 8180 Email: sales@asithailand.com ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าได้ที่ www.asithailand.com

 


Applied Scientific Management Consultants Pte. Ltd. was established in 1986 in Singapore under UK management, to provide a range of regional management services to overseas manufacturers of laboratory instrumentation interested in developing Asian markets and requiring assistance in establishing Asian distribution networks for their products, along with ongoing regional distributor management. A branch of the company was established in Thailand in 1998.

The establishment of Applied Scientific Instruments Co. Ltd., followed in 2000 as an Anglo-Thai venture with UK management and Thai marketing, sales and service staff. The company was formed to provide our own sales division to service expanding markets in Thailand, and to offer a select range of products from overseas manufacturers, specifically chosen as a result of our market research and in direct response to end-users requests.

ASI offers a unique blend of products to customers in a variety of industries including petroleum, petrochemical, edible oils, foods, beverages, brewing, pharmaceutical, paper, pulp and packaging, university and research departments, and strives to provide our customers with the highest quality in sales, service and customer support. To assist us in maintaining this level of service, our marketing team constantly monitors industry requirements, conducting meaningful and effective market analyses.

We trust you will enjoy browsing our website and find it useful. Please contact us, should you have any comments or requirements.

 

Share this