AD systemsAD systems เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมรายใหม่ ที่พัฒนาเครื่องมือทันสมัย เพื่อรองรับการทดสอบตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน เช่น เครื่องทดสอบจุดให้ควันแบบอัตโนมัติรายแรกของโลก (Automated Smoke Point Tester) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Thermal Oxidation Stability of Turbine Fuels Deposit Rater) เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Dispersancy Tester / Used Oil Analyzer) เป็นต้น

 

 

Dispersancy Tester Model DT100
เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Lube Oil) รุ่น DT100

วิเคราะห์ค่าโดยการใช้กล้อง CCD เพื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพ และแปรผลค่า แล้วนำไปศึกษาคุณสมบัติการจับตัว การกระจายตัวของน้ำมัน (Dispersancy) ค่าความทึบแสง (Opacity) เส้นผ่านศูนย์กลางในการจับตัว ค่าดัชนีการปนเปลื้อน (Contamination Index) เขม่า (Soot) เป็นต้น สามารถนำไปใช้ได้กับการปนเปลื้อนของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันหล่อลื่น เรือขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องมือหนักต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลในรูปแบบแถบสี เขียว เหลือง แดง เพื่อรายงานสถานะโดยรวมให้โดยอัตโนมัติ

Example of printouts Crankcaes oil spots

ดาว์นโหลดรายละเอียดสินค้าได้ที่นี่

Click here to download the brochure
Thermal Oxidation Deposit Rater Model DR10

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel) รุ่น DR10

เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดซั่นของน้ำมันเครื่องบิน Jet A1 ที่อุณหภูมิสูงโดยใช้วิธีหาความหนาในระดับนาโนเมตรและพื้นที่ของคราบยางเหนียวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ดูการเปลี่ยนสีของ Heater Tube ซึ่งการทดสอบตามวิธีเดิมให้ค่าที่ไม่แน่นอน แต่วิธีใหม่นี้สามารถระบุปริมาณคราบเหนียวที่เกิดขึ้น (Deposit) ได้อย่างแม่นยำ และสามารถวิเคราะห์ได้ตลอดช่วงความยาวและทั่วพื้นผิวของ Heater Tube


ดาว์นโหลดรายละเอียดสินค้าได้ที่นี่

Click here to download the brochure

Automated Smoke Point Tester Model SP10
เครื่องวัดจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ รุ่น SP10

ลดความยุ่งยากในการวัดแบบวิธี Manual แบบเดิม โดยการใช้เทคนิคของกล้อง VDO ในการบันทึกรูปทรงของเปลวไฟตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP แล้วเปรียบเทียบกับเปลวไฟของตัวอย่าง ค่าความสูงของเปลวในหน่วยมิลลิเมตรหรือจุดให้ควันจะรายการให้โดยอัตโนมัติโดยไม่มี bias จากผู้ใช้งานอีกต่อไป นอกจากนี้มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการจุดไฟและดับไฟให้หลังการทดสอบ

ดาว์นโหลดรายละเอียดสินค้าได้ที่นี่

Click here to download the brochure
ดาว์นโหลดรายละเอียดสินค้าและดูวิดีโอคลิ๊ปการใช้งานได้ที่นี่
Lubricant Dispersancy Tester
Video Photometer – Oil Spot Method
DT100 / DT100DL
เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Lube Oil) รุ่น DT100/DT100DL
Thermal Oxidation Testing
Test Methods: IP 597, IP 323, ASTM D3241, ISO 6249
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
DR10

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel) รุ่น DR10 พร้อมระบบเทียบค่าสีอัตโนมัติ
Smoke Point Testing
Test Methods: ASTM D1322, IP 57, ISO 3014
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
SP10
เครื่องวัดจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ รุ่น SP10 พร้อมระบบจุดติดไฟอัตโนมัติ
Automated REID Vapor Pressure apparatus
Test Methods: ASTM D323, D4953, ISO 3007, IP 69
AutoREID
เครื่องมือทดสอบค่าความดันไอของน้ำมันแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ASTM D323, D4953 รุ่น AutoReid พร้อมระบบแสดงผลแบบกราฟความดันทางหน้าจอสีระบบสัมผัส
Share this