AD systems

AD systems

AD systems เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมรายใหม่ ที่พัฒนาเครื่องมือทันสมัย เพื่อรองรับการทดสอบตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน เช่น เครื่องทดสอบจุดให้ควันแบบอัตโนมัติรายแรกของโลก (Automated Smoke Point Tester) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Thermal Oxidation Stability of Turbine Fuels Deposit Rater) เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Dispersancy Tester / Used Oil Analyzer) เครื่องวัดค่าความดันไอน้ำม้นเบนซิน เครื่องวัดค่าการ (Fuel Stability / Fuel Compatibility Tester) เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน (Silver Corrosion Tester) เป็นต้น

...
Lubricant Dispersancy Tester Model DT100DL
Video Photometer – Oil Spot Method, ASTM D7899
เครื่องวัดการกระจายตัว / การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Lube Oil) รุ่น DT100
วิเคราะห์ค่าโดยการใช้กล้อง CCD เพื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพ และแปรผลค่า แล้วนำไปศึกษาคุณสมบัติการจับตัว การกระจายตัวของน้ำมัน (Dispersancy) ค่าความทึบแสง (Opacity) เส้นผ่านศูนย์กลางในการจับตัว ค่าดัชนีการปนเปลื้อน (Contamination Index) เขม่า (Soot) เป็นต้น สามารถนำไปใช้ได้กับการปนเปลื้อนของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันหล่อลื่น เรือขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องมือหนักต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลในรูปแบบแถบสี เขียว เหลือง แดง เพื่อรายงานสถานะโดยรวมให้โดยอัตโนมัติ
 Get more details Download the brochure

...
Thermal Oxidation Testing Model DR10
Test Methods: ASTM D3241, ASTM D1655, ASTM D7566, IP 323, Def Stan 91-91
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel) รุ่น DR10
เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดซั่นของน้ำมันเครื่องบิน Jet A1 ที่อุณหภูมิสูงโดยใช้วิธีหาความหนาในระดับนาโนเมตรและพื้นที่ของคราบยางเหนียวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ดูการเปลี่ยนสีของ Heater Tube ซึ่งการทดสอบตามวิธีเดิมให้ค่าที่ไม่แน่นอน แต่วิธีใหม่นี้สามารถระบุปริมาณคราบเหนียวที่เกิดขึ้น (Deposit) ได้อย่างแม่นยำ และสามารถวิเคราะห์ได้ตลอดช่วงความยาวและทั่วพื้นผิวของ Heater Tube นอกจากนี้ยังใช้ได้กับ Heater Tube จากทุกผู้ผลิตได้โดยไม่มีปัญหา
 Get more details Download the brochure

...
Smoke Point Testing Model SP10
Test Methods: ASTM D1322, IP 598
Standard Specification ASTM D1655 and Def Stan 91-91
เครื่องวัดจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ รุ่น SP10
ลดความยุ่งยากในการวัดแบบวิธี Manual แบบเดิม โดยการใช้เทคนิคของกล้อง VDO ในการบันทึกรูปทรงของเปลวไฟตามมาตรฐาน ASTM หรือ IP แล้วเปรียบเทียบกับเปลวไฟของตัวอย่าง ค่าความสูงของเปลวในหน่วยมิลลิเมตรหรือจุดให้ควันจะรายการให้โดยอัตโนมัติโดยไม่มี bias จากผู้ใช้งานอีกต่อไป นอกจากนี้มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการจุดไฟและดับไฟให้หลังการทดสอบ
 Get more details Download the brochure

...
Automated REID Vapor Pressure Apparatus Model AutoREID
Test Methods: ASTM D323, D4953, ISO 3007, IP 69
เครื่องมือทดสอบค่าความดันไอของน้ำมันแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ASTM D323, D4953 รุ่น AutoReid
มีระบบแสดงผลแบบกราฟความดันต่อเนื่องทางหน้าจอสีระบบสัมผัส สามารถทดสอบได้สองตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 Get more details Download the brochure

...
Corrosion Analyzer Model CT10
Test Methods: NACE TM0172, ASTM D665, D7548, IP 135, ISO 7120, JIS K2510
เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน (Silver Corrosion Tester) Model CT10
เหมาะสำหรับการทดสอบค่าการกัดกร่อนแบบละเอียด ประมวลผลด้วย Image Analysis เพื่อศึกษาการกัดกร่อนแท่งเงินตามมาตรฐาน D665 โดยจะบอกเปอร์เซ็นต์การกัดกร่อนของพื้นที่สัมผัสแท่งเงินที่จุ่มในตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นที่ผสมกับน้ำในบีกเกอร์ที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนด้วยการกวนและอุณหภูมิเป็นต้น
 Get more details Download the brochure

...
On-site Fuel Stability and Compatibility Tester Model ST10
Test Method: ASTM D4740
เครื่องทดสอบ Fuel Stability & Compatibility Tester ของน้ำมันเตาตามมาตรฐาน ASTM D4740 รุ่น ST10
 Get more details Download the brochure

Amarell GmbH

Amarell GmbH

Amarell GmbH เป็นผู้ผลิตเทอร์โมมิเตอร์แก้วมาตรฐาน (ASTM Thermometer) และไฮโดรมิเตอร์แก้วสำหรับการทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติก โพลิเมอร์ เชื้อเพลิง อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง จุลชีวะ เหมาะสำหรับห้องแล็ปและหน่วยงานสอบเทียบ ห้องแล็ปควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด ISO17025 เทอร์โมมิเตอร์และไฮโดรมิเตอร์ผลิตตามมาตรฐาน ASTM, IP, BS, ISO, DIN, JIS, NIST, AFNOR เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Alcohol Meter, Brix Meter, Baume Hydrometer, Brine Meter, Salinometer และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบดิจิตอลอีกหลายรายการ

เทอร์โมมิเตอร์ Thermometers

เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการใช้งานทั่วไป General Purpose Thermometers
เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการใช้งานในห้องแล็ป ความแม่นยำสูง / Laboratory Thermometers, Precision
เทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง สำหรับงานสอบเทียบ  / Precision Thermometers in Sets 
เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม Industrial Thermometers
เทอร์โมมิเตอร์พร้อมกระบอก / Cylinder Thermometers
เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเม็ททอล Bimetal Dial Thermometers
เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการใช้งานอุณหภูมิสูง Quartz Glass Thermometers
เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการใช้งานเครื่องวัดค่าความร้อนจำเพาะในการเผาไหม้ / Thermometers for Calorimetry
เทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง สำหรับงานสอบเทียบ / Thermometers for Meteorology
เทอร์โมมิเตอร์ตามมาตรฐาน DIN / Thermometers According to DIN
เทอร์โมมิเตอร์พร้อม Ground Joint / Thermometers with Standard Ground Joint NS14,5/23
เทอร์โมมิเตอร์ตามมาตรฐาน ASTM IP BS AFNOR / Thermometers According to ASTM-IP-BS-AFNOR
เทอร์โมมิเตอร์สั่งทำพิเศษ Special Thermometers

ไฮโดรมิเตอร์ Hydrometers

ไฮโดรมิเตอร์ / Hydrometers
ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความหนาแน่น / Density Hydrometers, Standard
ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความหนาแน่นตามมาตรฐาน DIN / Density Hydrometers, DIN
ไฮโดรมิเตอร์ตามมาตรฐาน ASTM และ BS718 / Hydrometers, ASTM and BS 718
ไฮโดรมิเตอร์สำหรับน้ำมัน ก๊าซ นม และน้ำ / Hydrometers for Mineral Oil, Liquified Gas, Milk, Water
ไฮโดรมิเตอร์สำหรับวัดค่าความหวานและหน่วย Baume / Baumé and Brix Hydrometers 
ไฮโดรมิเตอร์สำหรับวัดค่าแอลกอฮอลล์ Alcoholometers
ไฮโดรมิเตอร์สำหรับการวัดเฉพาะด้าน / Hydrometers for Special Applications
ไฮโดรมิเตอร์  อุปกรณ์ประกอบ / Aids for the Work with Hydrometers

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Amarell-Electronic

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบดิจิตอล – Electronic Standard Thermometers
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร – Standard Thermometers for Foodstuff
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้านนอกอาคาร – Standard Thermometers with  Outdoor Probe
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบไร้สาย – Standard Thermometers – Wireless –
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิสูง – Electronic Thermometers for High Temperatures
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบอินฟราเรด – Infrared Thermometers
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิความแม่นยำสูง  Precision Thermometers for Laboratories
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิเอนกประสงค์ – Multifunctional Digital Thermometer ad 1700th
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบสัมผัส – Electronic Contact Thermometer KT 1000
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบแม่นยำ – Thermometer Precisa ad 3000 th
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบแม่นยำ อุตสาหกรรมอาหาร  Electronic Precision Thermometers for Foodstuff
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบเก็บผลการวัดต่อเนื่อง  Temperature Data Loggers
เครื่องวัดค่าความชื้นสัมภัทธ์ – Electronic Hygrometers
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง – Electronic pH-Meters
เครื่องวัดค่าความเค็ม – Saltmeter
นาฬิกาจับเวลา – Timer

AMETEK Brookfield

AMETEK Brookfield

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดแบบต้านการหมุน (Rotational Brookfield Viscometer) ในหน่วย การวัดแบบเซนติพอยส์ (cP) เครื่องวัดความหนืดสำหรับส่วนการผลิต (Process Viscometer) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) เครื่องวัดความนิ่ม ความแข็ง การทนต่อแรงดึง แรงกด เครื่องศึกษาพฤติกรรมการไหลของตัวอย่างผง (Powder Flow Tester : PFT) สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง กาว ยาง สารเคมี เรซิ่น ปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น เครื่องวัดความหนืดในหน่วย Kreb Unit (KU) สำหรับอุตสาหกรรม สี สารเคลือบ โพลิเมอร์ เป็นต้น

 

Viscometers เครื่องวัดความหนืด

 • Laboratory Viscometer - เครื่องวัดความหนืดสำหรับห้องแล็ป
 • Gel Timer Instruments - เครื่องวัดเวลาในการเกิดเจล (Gel Timer)
 • In-Line Process Viscometers - เครื่องวัดความหนืดสำหรับส่วนการผลิต

Laboratory Viscometers

Brookfield has a reputation of being the world leader in viscositymeasurements for over 80 years providing a variety of laboratory viscometers to suit a wide variety of applications. Keep Reading

DVNext Image - 180x215 - Updated

DVNext Rheometer

Advance Rheometer Keep Reading

New Cone_Plate Image - 215x180 - Updated

DVNext Cone/Plate Rheometer

Rapid determination of absolute viscosity is easy for this cone and cup version for small samples. Keep Reading

DV2T Touch Screen Viscometer

Our most versatile viscometer...with a touch screen! Keep Reading

DV1 Digital Viscometer

A continuous sensing capability for rapid viscosity measurement Keep Reading

DVE Low Cost Digital Viscometer

Our lowest cost digitalviscometer reads viscosity in cP or mPa•s without the need for manual calculations. The DVE display shows % torque, spindle and speed, and is the perfect choice for the first time user! ...Keep Reading

Dial Reading Viscometer

The original Brookfield Dial Reading Viscometer is the lab standard used around the world. Some manual calculation is required to obtaincentipoises values. Works with a variety of Brookf...Keep Reading

CAP1000 Viscometer

A cone and plate system that provides a quick, single point test with sample temperature control that is perfect for Q.C. Keep Reading

CAP2000 Viscometer

Provides viscosity flow curves as well as temperature profiles and is ideal for R&D as well as QC especially in paints and coatings industries. Keep Reading

KU-3 Viscometer

The KU-3 Viscometer displays, Krebs units, gram units and centipoise for paints, coatings and inks. Keep Reading

Falling Ball Viscometer

The Falling Ball Viscometer uses the simple, but precise, Höppler principle to measure the viscosity Newtonian fluids by measuring the time required for a ball to fall under gravity through a sample-filled tube. ... Keep Reading

BF35 Viscometer

The Brookfield BF35 Viscometer is the ideal instrument to measure viscosity of oil drilling and fracturing fluids. Keep Reading


Gel Timer Instruments – เครื่องวัดเวลาในการเกิดเจล (Gel Timer)

AMETEK Brookfield provides an accurate, easy-to-use solution for companies that manufacture or process thermoset materials requiring gel time measurements. Gel coats, resins, and potting compounds are primary example... Keep Reading

Gel Timer DV2T Instrument

The most popular Brookfield viscometer now measures gel time using unique magnetic coupling that attaches the glass rod to instrument. When gel time is reached, display shows both gel time and equivalent viscosity va... Keep Reading

 


In-Line Process Viscometers - เครื่องวัดความหนืดสำหรับส่วนการผลิต

Brookfield provides a variety of viscosity measurement and control systems used throughout the world for many different applications. Keep Reading

· FAST Viscometer

·STT-100 Sanitary Viscometer

·TT-100 Viscometer

·VTE Electric Viscosel

FAST Viscometer

FAST Viscometer

With no moving parts, the FAST system is the perfect choice for extreme demands such as paints, inks, and coatings. Keep Reading

STT-100 Sanitary Viscometer

The Brookfield STT-100 Sanitary Viscometer has a clean-in-place design which conforms to 3A conditions. Keep Reading

TT-100 Viscometer

The Brookfield TT-100 inline Viscometer is used in closed loop systems requiring viscosity monitoring. Keep Reading

VTE Electric Viscosel

The Brookfield VTE Viscoselincludes viscosity indication and control in one complete package. Keep Reading


Rheometers - เครื่องวัดความหนืดระดับสูง

 

PVS RheometerThe Brookfield PVS is a coaxial cylinder, controlled shear rate rheometer used in applications under pressure at temperatures where sampleboil-off is a problem. Keep Reading

 

 

 

RST Coaxial Cylinder RheometerThe RST-CC Touch Screen Rheometer is ideal for coaxial cylinder DIN geometries for single point QC or full rheological profiling. Keep Reading

 

 

RST Cone Plate RheometerThe RST-CPS Rheometer is great for cone and plate as well as plate to plate system for small volumes and wide shear rate ranges. Keep Reading

 

 

 

RST Soft Solids Tester RheometerThe Brookfield RST-SST Touch Screen Rheometer is used worldwide for testing pastes, slurries and materials with particulates for yield stress,shear modulus, recovery and creep. Keep Reading

 

Accessories

Enhanced UL AdapterThe Enhanced UL Adapter is a coaxial geometry system, which measures viscosity at defined shear rate and utilizes small sample size (16mL)for low viscosity fluids down to 1cP. Keep Reading

 

 

 

Helipath StandThe Model D Helipath Stand allows for measurement of non-flowingviscosity using t-bar spindles on a standard Brookfield Viscometer orRheometer.Keep Reading

 

 

 

DIN AdapterThe Brookfield DIN Adapter is used to measure materials withlimited sample volume and complies with DIN53019.Keep Reading

 

 

Label WriterThe Dymo label writer is conveniently used with Brookfield DV2Tand DV3T models to record written, permanent data.Keep Reading

 

 

Small Sample AdapterThe Small Sample Adapter is a coaxial cylinder geometry accessorythat allows for measurement of limited samples of < 18mL with any standardBrookfield Viscometer or Rheometer. Keep Reading

 

 

 

 

Spiral AdapterThe Brookfield Spiral Adapter is used to measure the viscosity ofheavy, paste-like materials such as solder paste, cosmetics, pharmaceuticals,foods and other non-flowing materials.Keep Reading


Texture Analyzers - เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

CTX Teaser Image

CTX Texture AnalyzerThe new CTX Texture Analyzer is an advanced model for compressionand tension testing of materials. It allows quick, efficient testing for busylabs that need to improve productivity while maintaining quality. ... Keep Reading

 

 

 

CT3 Texture AnalyzerThe Brookfield CT3 Texture Analyzer is a powerful universaltesting machine that offers both compression and tensile testing at a muchlower price than other testers in its class. Keep Reading

 

The Brookfield standard probe kit comes with a wide range of probes to suit almost
every test application. Keep Reading

 


Powder Flow Testers - เครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของตัวอย่างผง

PFT Powder Flow Testers

The PFT Powder Flow Tester delivers quick and easy analysis of powder flow behavior in industrial processing equipment. It is ideal for manufacturers who process powders daily and want to minimize or eliminate downtim...
Keep Reading

Software ซอฟแวร์ประมวลผล

CapcalcCapcalc software turns a Brookfield CAP2000+ Viscometer into anaccurate rheometer for advanced sample analysis. Keep Reading

PG FlashPG Flash allows you to create repeatable custom tests on your PCand then uploaded to any DV2T Viscometer or DV3T Rheometer. Keep Reading

 

Powder Flow ProCollect comprehensive flow data quickly and easily with the use ofthe supplied Powder Flow Pro software. Powder Flow Pro operates and controlsthe Powder Flow Tester and is included with purchase of theinstrument. ...Keep Reading

Rheo3000The RST Rheometer can be programmed using Rheo3000 to controlshear stress or shear rate. Keep ReadingRheocalcTRheocalcT software can analyze data, generate multiple plotoverlays, print tabular data, run math models and perform other time-savingroutines. Keep Reading

 

RheovisionPowerful Rheovision Software is supplied with the PVS Rheometerfor full automation and control of all test parameters and comprehensive datacollection/analysis. Keep Reading

 

TexturePro CTCollect data from a Brookfield CT3 Texture Analyzer and performdetailed data analysis including real time graphic plotting with TexturePro CT. Keep Reading

Wingather SQWingather SQ is the perfect software for gathering data, plottingand storing permanent test records when used with the DV1 Viscometer. Keep Reading


Temperature Control - อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

Thermosel SystemThe Thermosel system uses coaxial cylinder geometry to measureliquids at high temperatures, up to 300°C. Keep Reading

Water BathsWater Baths Keep Reading

 

TC-150The compact TC-150 is a circulating heating bath for use withwater-jacketed Brookfield accessories. Also accommodates 600 mL beaker. Keep Reading

TC-250The TC-250 is a circulating heating bath for use withwater-jacketed Brookfield accessories. Also accommodates a 600 mL beaker. Keep Reading

 

TC-351The Model TC-351 Cooler is used in tandem with Brookfield ModelTC-150 and TC-250 Circulating Baths to provide increased coolingcapability. Keep Reading

TC-550Brookfield's most popular choice circulating refrigerated waterbath. Keep Reading

TC-650A compact, circulating and refrigerated bath... Keep Reading


Viscosity Standards น้ำยาสอบเทียบ

BrookfieldViscosity Silicone and Oil Standards provide a convenient, reliable way toverify the calibration of your Brookfield laboratory viscometer/rheometer. Ifyou're confused about which standards you need, see our FAQ section.Viscosity standards should be replaced on an annual basis.

 

CAP Oil Fluids

CAP Viscosity Standard Fluids are used for calibrating Brookfield CAP series Viscometers.  Keep Reading

 

 

General Purpose Oil

Brookfield Oil Viscosity Standards are used to check the calibration of specific instruments such as cone/plate viscometers or rheometers. Keep Reading

 

General Purpose Silicone

Silicone viscosity standards are commonly used to verify calibration of Brookfield Viscometers and Rheometers. Keep Reading

 

High Temperature Silicone Fluids

High Temperature Silicone Fluids are Newtonian fluids calibrated at 25°C, 93.3°C and 149°C. These fluids are accurate to ±1% of viscosity value and are recommended for use with the Brookfield Thermosel accessory. ...Keep Reading

 

 

 

 

Krebs Viscometer Oil Fluids

Krebs Oil Fluids are for use with the Brookfield KU series Viscometers. Like all Brookfield Viscosity Standards, the Krebs Oil Fluids are accurate to ±1%.  Keep Reading

 

 

RST Oil Fluids

Silicone viscosity standards are commonly used to verify calibration of Brookfield Viscometers and Rheometers. Keep Reading

 

Special Order Silicone Fluids

Custom non-standard viscosity or temperature range silicone fluids. Keep Reading

 

VisCal Kit

Conveniently test the calibration of your viscometer or rheometer with this all-in-one viscosity calibration kit. Keep Reading

ATS

ATS

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพยางมะตอย เช่น Pressure Aging Vessel (PAV), Vacuum Degassing Oven (VDO) และ Bending Beam Rheometer (BBR) เป็นต้น สำหรับงานทดสอบในห้องปฏิบัติการ งานการทาง งานทางด้านวัสดุศาสตร์ เป็นต้น


Pressure Aging Vessel  (PAV)

 • เป็นเครื่องทดสอบความคงทนของยางมะตอยภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิควบคุมโดย PLC
 • สามารถรายงานค่าอุณภูมิต่ำสุดและสูงสุดหลังการทดสอบได้
 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ทำจากวัสดุปลอดสนิม
 • สามารถทำการทดสอบได้สูงสุด 10 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน ตามมาตรฐาน
  AASHTO T 170
 • มีแบตเตอรี่สำรองระหว่างการทดสอบได้
 • มีระบบเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องมือจากภายนอกได้

Download Brochure

Vacuum Degassing Oven (VDO)

 • มีขนาดเล็ก ทำจากวัสดุปลอดสนิม
 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม AASHTO T 170
 • สามารถทำการทดสอบได้สูงสุด 4 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน ตามมาตรฐาน
  AASHTO T 170
 • มีระบบสุญญากาศในตัว พร้อมการแสดงผลการทำงานบนหน้าจอ เช่น Pre-heat, Degass และ End/Stop
 • มีระบบเสียงเตือนเมื่อเสร็จขั้นตอนการทำงาน
 • ควบคุมอุณหภูมิ 170o C  +/- 5o C

Download Brochure

Bending Beam Rheometer (BBR)

 • ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ PID และแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ RTD
 • อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานตาม ASTM และ AASHTO
 • ทดสอบได้ 3 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 • มีอุปกรณ์สอบเทียบ (calibration gauge) ที่สามารถทวนสอบได้

Download Brochure

Bellingham & Stanley

Bellingham & Stanley


ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าการหักเหแสงของตัวอย่าง (Automatic Refractometer) เครื่องวัดค่าความหวาน (Automatic Brix Meter) เครื่องวัดค่าความเค็มแบบอัตโนมัติ (Automatic Salt Meter) มีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop) และแบบพกพา (Handheld) เครื่องวัดค่าความหวาน (Brix Meter) เครื่องวัดค่าแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter) เครื่องวัดค่าความเค็ม (Salt Content) เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นแบบเข็มและแบบอัตโนมัติ (Analog & Automatic Polarimeter) เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการสารมาตรฐาน (Certified Reference Material – CRM) สำหรับการสอบเทียบเครื่อง Refractometer และ Polarimeter ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UKAS, ISO17025 Accredited Calibration Lab

 


Laboratory Refractometers
Laboratory refractometers / เครื่องวัดค่าการหักเหแสง ความหวานของตัวอย่างแบบดิจิตอล
เหมาะสำหรับการวัดค่าการหักเหแสง (nD) ของตัวอย่างของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน สารเคมี สารลดแรงตึงผิว เครื่องสำอาง เป็นต้น และสามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง เช่น กระจก เลนส์ ฟิล์ม แก้ว เป็นต้น เครื่องรุ่นดังกล่าวสามารถวัดได้ทั้งค่าการหักเหแสง Refractive Index (RI) และค่าความหวาน (Brix) รายงานค่าในช่วง 1.3 – 1.7 RI ความแม่นยำ 0.00002 RI พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิในตัวด้วยหลักการ Peltier Element ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการใช้งานและไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับอ่างควบคุมแบบเย็นอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยการวัดพิเศษ เช่น D1218, D2140 (Carbon Type), D5006 (FSII) พร้อมโปรแกรมการสร้างหน่วยการวัดใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
For precise measurement of concentration. Our expertise in optical engineering, electronics and software design has enabled us to create instruments that are used extensively throughout the world’s food, drinks, pharmaceutical, chemical and petroleum industries. More »
Hand Held Refractometers
Handheld refractometers / เครื่องวัดค่าการหักเหแสง ความหวานของตัวอย่างแบบพกพา
The use of a hand refractometer facilitates convenient and rapid measurement of concentration in a number of liquid and semi-solid samples. Bellingham + Stanley offers a complete choice of hand held refractometers starting with the E-line economy range of optical to the OPTi digital models that provide the most accurate performance in its class.
More »


Food and Beverage
Food & Beverage
Food applications include the measurement of sugar in grape must and other fresh fruit, processed food, sugar solutions and beverages.

Industrial
Industrial
Including refractometers ideal for car mechanics and fleet managers wishing to check the concentration of both Diesel Exhaust Fluids (DEF, AdBlue®) and antifreeze.

Life Science
Life Science
Sports science is now a key to success and refractometers play a vital role in ensuring optimum levels of hydration are maintained during training and competition.

OPTi+ Refractometer
OPTi+
OPTi+ hand held refractometers extend the measuring range of half Brix OPTi. Covering the complete Brix range, the OPTi+ is a perfect instrument for a wide range of applications.

Polarimeters / เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นของตัวอย่าง


ADP220 Polarimeter
ADP600 Series Polarimeters / เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นแบบอัตโนมัติ
The ADP600 Series of Peltier temperature controlled polarimeters are designed to meet the needs of the most demanding applications within the chemical, pharmaceutical & food sectors making it an ideal instrument for scientists wishing to research the characteristics of chiral compounds. The ADP600 Series comprises of six models varying only by the wavelength of measurement, including the highly sensitive ultra-violet region. All ADP600 series Polarimeters are capable of measuring to four decimal places at constant temperatures of temperatures of 20 & 25 °C, set by an integral METHODS system accessed via a high definition touch-screen user interface. The ADP600 Series polarimeters are compliant with all elements of Pharmacopeia and are suitable for use in high security environments operating in accordance with FDA regulation 21 CFR part 11
Full technical specifications for ADP600 Series


ADP400 Series Polarimeter
ADP400 Series Polarimeter / เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นแบบอัตโนมัติ
ADP400 Series polarimeters not only offer three decimal place measurement, they are also packed full of features normally only expected from high-end instrumentation.
There are two models:

 • the ADP450 with patented XPC technology that uses Peltier to control sample temperature.
 • the ADP430 for use where no temperature control is required or for operation with automatic temperature compensation (ATC) or a waterbath.

A METHODS system allows rapid instrument configuration.  Setting the scale, (optical rotation, sugar, Specific Rotation, concentration, etc.), selecting the reading type (continuous or single-shot) and limit checking against pre-defined product specifications is simple. High security software fulfils the operational requirements of FDA regulation 21 CFR Part 11, electronic signatures.  User access is configurable and protected with password entry via keypad or RFID tag.  Audit trails of readings and configuration are easily viewed on the 4” (10cm) full colour display or downloaded via USB or LAN/Ethernet.
Both instruments conform to the minimum requirement of USP/EP/BP for sodium (589nm) measurement.
Full technical specifications for the ADP430
Full technical specifications for the ADP450


Purity System with ADS 420 saccharimeter
ADS Saccharimeter / เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นของน้ำตาลแบบอัตโนมัติ
By definition, a Saccharimeter is a purpose built polarimeter that displays results in the ISS (°Z) scale. Designed with the sugar industry in mind, Bellingham + Stanley offer two Saccharimeters that differ only by the wavelength used for the measurement process.  The ADS420 Saccharimeter uses the traditional Sodium wavelength whilst the new ADS480 Saccharimeter facilitates ‘lead-free measurement’ as it operates in the NIR bandwidth. Both models feature low maintenance LED light source technology not available anywhere else on a fully automatic digital instruments of this type. ADS Saccharimeters are available in a number of supply formats to allow for easy procurement and installation, whether for single sample analysis or as part of an automated Tare House receiving system.
Full technical specification for ADS420
Full technical specification for ADS480


Model D7 Polarimeter
Model D7 and LED light source / เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นแบบเข็ม
Specifically designed for teaching environments and laboratories that have a low throughput of samples, the Model D7 polarimeter is a high quality, relatively high accuracy optical polarimeter that blends classic operation with modern day technology.
Full technical specification for Model D7

Refractometer Accessories / อุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดค่าการหักเหแสง เครื่องวัดค่าความหวาน

Enhanced Protection PackEnhanced Protection Pack (EPP) Click here for details
The enhanced protection pack (EPP) provides extra protection to RFM800, RFM900, RFM300+ and Pro-Juice refractometers when used in factory environments where water jets are used for general cleaning purposes. Side pods replace the standard filter arrangement whilst the exhaust extension offers further protection at the rear of the instrument. Fitting of the EPP requires no special tools or skills.

Funnel FlowcellFlowcells for RFM Refractometers
Flowcells may be used to facilitate measurement within an automated system or where a high through-put of samples is required to be analyzed.
RFM700 Flow Series
RFM300+ Flow Series
RFM990 Flow Model
AutosamplerAutosampler Systems
In certain circumstances Bellingham + Stanley instruments may be incorporated within autosampler systems. Please contact B+S with your application requirements for further advice.
Spectral SourcesSpectral Sources Click Here
Light sources for Abbe refractometers and Model D polarimeters.
Light Source for Abbe 5 RefractometerAbbe 5 Light Source Click Here
Incandescent light source with integral intensity control for Abbe 5 refractometer.


Polarimeter Accessories / อุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นแบบเข็มและแบบอัตโนมัติ

Polarimeter Tubes with plastic or metal end capsStandard Glass Polarimeter Tubes Click here for details
ICUMSA standard glass tubes.
Length: 50-200mm
Internal diameter: 8mm
Metal End Tubes now available!
Polarimeter TubesLow Volume Polarimeter Tubes Click here for details
For precious samples or samples with high optical rotation.
Length: 5-50mm
Internal diameter: 5mm
Funnel FlowcellFunnel and Flow through Polarimeter Tubes Click here for details
For automated systems and sugar applications
Quartz Contrl PlateQuartz Control Plate Saddles Click here for details
For verification and calibration.


General Accessories / อุปกรณ์ประกอบทั่วไป

WaterbathWaterbathClick here for details
Heat only or Heat/cool circulating baths for controlling the temperature of measuring instruments.
PrinterPrinters Click here for details
Dot-matrix printers for use with B+S refractometers and polarimeters for direct recording of data; some fitted with real-time clocks for connection to instruments that do not have GLP software.
Barcode ReaderBarcode Reader Click here for details
Automatic data retrieval from product barcodes. Suitable for use with RFM300+/RFM800 & ADP440 instruments.
Splash CoverSplash Covers Click here for details
Protects the display from ingress and chemical attack. Suitable for use with RFM300+/RFM800 & RFM700 series refractometers as well as the ADP400 series of polarimeters.
Waterproof Power SupplyWaterproof Power Supply Click here for details
Offering extra protection in very wet or humid environments, waterproof power supplies may be ordered as an optional extra and are rated IP65.
Barcode ReaderPC Software for B+S instrumentation – A no-charge accessory!
Bellingham + Stanley Ltd. offer a number of PC software packages for use with refractometers and polarimeters, including:  sugar purity, Abbe scale conversion, spectral line identifiers, user defined scale creation, user defined temperature compensation creation, data acquisition & process software.  A complete list of software packages can be seen by clicking here that may be downloaded ‘free of charge* from this website.

Product Literature Downloads / คลิ๊กรูปภาพด้านล่างเพื่อดาว์นโหลดรายละเอียดสินค้า

Digital Laboratory Instrumentation

Digital Refractometers & Polarimeters laboratory Instruments

Hand Held Instrumentation
Hand held and optical Instruments

Certified Reference Materials
Certified reference materials